برنامه کامل نیم فصل رقابت های لیگ برتر والیبال اعلام شد

به گزارش بوستان گفتگو، سی و سومین دوره رقابت های لیگ برتر والیبال از روز چهارشنبه 8 آبان ماه با برگزاری 6 دیدار شروع شد.

برنامه کامل نیم فصل رقابت های لیگ برتر والیبال اعلام شد

در هفته نخست مسابقات، تیم های سایپای تهران، پیکان تهران، کاله مازندران، شهرداری گنبد، شهرداری ورامین و سپاهان مقابل حریفان پیروز شدند.

هفته دوم مسابقات از روز یکشنبه 12 آبان ماه برگزار می گردد و برنامه کامل مسابقات نیم فصل رقابت ها به همراه دو هفته از دور برگشت، از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

پس از انتها نیم فصل نخست، تیم ها به مدت یک ماه به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی استراحت خواهند داشت و تیم ها در این مدت می توانند به نقل و انتقال بازیکنان بپردازند. هفته شانزدهم مسابقات از 29 دی ماه شروع می گردد.

برنامه کامل نیم فصل رقابت های لیگ برتر والیبال:

هفته دوم: یکشنبه 98/8/12

* فولاد سپاهان اصفهان ـ کاله مازندران (میزبان: اصفهان)

* راهیاب ملل مریوان ـ خاتم اردکان (میزبان: اردکان)

* پیکان تهران ـ شهرداری ورامین (میزبان: تهران)

* شهرداری ارومیه ـ سایپای تهران (میزبان: ارومیه)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ شهروند اراک (میزبان: سیرجان)

* شهداب یزد ـ شهرداری گنبد (میزبان: یزد)

پیغام خراسان این هفته استراحت دارد.

هفته سوم: پنجشنبه 98/8/16

* پیغام خراسان ـ پیکان تهران (میزبان: مشهد)

* خاتم اردکان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: اردکان)

* شهرداری ورامین ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: ورامین)

* سایپای تهران ـ شهداب یزد (میزبان: تهران)

* شهروند اراک ـ کاله مازندران (میزبان: آمل)

* شهرداری گنبد ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: اصفهان)

راهیاب ملل مریوان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته چهارم: یکشنبه 98/8/19

* راهیاب ملل مریوان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: مریوان)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ پیغام خراسان (میزبان: سیرجان)

* خاتم اردکان ـ شهداب یزد (میزبان: اردکان)

* کاله مازندران ـ شهرداری ورامین (میزبان: آمل)

* سایپای تهران ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: تهران)

* شهرداری گنبد ـ شهروند اراک (میزبان: اراک)

پیکان تهران نیز این هفته استراحت دارد.

هفته پنجم: چهارشنبه 98/8/22

* پیکان تهران ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: تهران)

* شهداب یزد ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: یزد)

* پیغام خراسان ـ کاله مازندران (میزبان: مشهد)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ خاتم اردکان (میزبان: اصفهان)

* شهرداری ورامین ـ شهرداری گنبد (میزبان: ورامین)

* شهروند اراک ـ سایپای تهران (میزبان: اراک)

* شهرداری ارومیه نیز این هفته استراحت دارد.

هفته ششم: یکشنبه 98/8/26

* شهرداری ارومیه ـ شهداب یزد (میزبان: ارومیه)

* کاله مازندران ـ پیکان تهران (میزبان: آمل)

* راهیاب ملل مریوان ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: مریوان)

* شهرداری گنبد ـ پیغام خراسان (میزبان: گنبد)

* خاتم اردکان ـ شهروند اراک (میزبان: اردکان)

* سایپای تهران ـ شهرداری ورامین (میزبان: تهران)

تیم فولاد سیرجان ایرانیان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته هفتم: چهارشنبه 98/8/29

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ کاله مازندران (میزبان: آمل)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: اصفهان)

* پیکان تهران ـ شهرداری گنبد (میزبان: تهران)

* شهروند اراک ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: اراک)

* پیغام خراسان ـ سایپای تهران (میزبان: مشهد)

* شهرداری ورامین ـ خاتم اردکان (میزبان: ورامین)

تیم شهداب یزد نیز این هفته استراحت دارد.

هفته هشتم: یکشنبه 98/9/3

* شهداب یزد ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: یزد)

* شهرداری گنبد ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: گنبد)

* شهروند اراک ـ شهرداری ارومیه (میزبان: اراک)

* سایپای تهران ـ پیکان تهران (میزبان: تهران)

* راهیاب ملل مریوان ـ شهرداری ورامین (میزبان: مریوان)

* خاتم اردکان ـ پیغام خراسان (میزبان: اردکان)

تیم کاله مازندران نیز این هفته استراحت دارد.

هفته نهم: چهارشنبه 98/9/6

* کاله مازندران ـ شهرداری گنبد (میزبان: آمل)

* شهداب یزد ـ شهروند اراک (میزبان: یزد)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ سایپای تهران (میزبان: سیرجان)

* شهرداری ارومیه ـ شهرداری ورامین (میزبان: ارومیه)

* پیکان تهران ـ خاتم اردکان (میزبان: تهران)

* پیغام خراسان ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: مشهد)

تیم فولاد سپاهان اصفهان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته دهم: یکشنبه 98/9/10

* شهروند اراک ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: اراک)

* سایپای تهران ـ کاله مازندران (میزبان: تهران)

* شهرداری ورامین ـ شهداب یزد (میزبان: یزد)

* خاتم اردکان ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: اردکان)

* پیغام خراسان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: مشهد)

* راهیاب ملل مریوان ـ پیکان تهران (میزبان: مریوان)

تیم شهرداری گنبد نیز این هفته استراحت دارد.

هفته یازدهم: چهارشنبه 98/9/13

* سایپای تهران ـ شهرداری گنبد (میزبان: تهران)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ شهرداری ورامین (میزبان: اصفهان)

* کاله مازندران ـ خاتم اردکان (میزبان: آمل)

* شهداب یزد ـ پیغام خراسان (میزبان: یزد)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: سیرجان)

* شهرداری ارومیه ـ پیکان تهران (میزبان: ارومیه)

* تیم شهروند اراک نیز این هفته استراحت دارد.

هفته دوازدهم: یکشنبه 98/9/17

* شهرداری ورامین ـ شهروند اراک (میزبان: ورامین)

* شهرداری گنبد ـ خاتم اردکان (میزبان: گنبد)

* فولاد سپاهان اصفهان ـ پیغام خراسان (میزبان: اصفهان)

* راهیاب ملل مریوان ـ کاله مازندران (میزبان: مریوان)

* پیکان تهران ـ شهداب یزد (میزبان: تهران)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ شهرداری ارومیه (میزبان: سیرجان)

تیم سایپای تهران نیز این هفته استراحت دارد.

هفته سیزدهم: چهارشنبه 98/9/20

* خاتم اردکان ـ سایپای تهران (میزبان: اردکان)

* پیغام خراسان ـ شهروند اراک (میزبان: مشهد)

* شهرداری گنبد ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: گنبد)

* پیکان تهران ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: تهران)

* شهرداری ارومیه ـ کاله مازندران (میزبان: ارومیه)

* شهداب یزد ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: یزد)

شهرداری ورامین نیز این هفته استراحت دارد.

هفته چهاردهم (دور برگشت): یکشنبه 98/9/24

* پیغام خراسان ـ شهرداری ورامین (میزبان: مشهد)

* راهیاب ملل مریوان ـ سایپای تهران (میزبان: مریوان)

* پیکان تهران ـ شهروند اراک (میزبان: تهران)

* شهرداری ارومیه ـ شهرداری گنبد (میزبان: ارومیه)

* فولاد سیرجان ایرانیان ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: سیرجان)

* شهداب یزد ـ کاله مازندران (میزبان: یزد)

تیم خاتم اردکان نیز این هفته استراحت دارد.

هفته پانزدهم (دور برگشت): چهارشنبه 98/9/27

* کاله مازندران ـ فولاد سپاهان اصفهان (میزبان: آمل)

* خاتم اردکان ـ راهیاب ملل مریوان (میزبان: اردکان)

* شهرداری ورامین ـ پیکان تهران (میزبان: ورامین)

* سایپای تهران ـ شهرداری ارومیه (میزبان: تهران)

* شهروند اراک ـ فولاد سیرجان ایرانیان (میزبان: اراک)

* شهرداری گنبد ـ شهداب یزد (میزبان: گنبد)

تیم پیغام خراسان نیز این هفته استراحت دارد.

تمامی رقابت ها ساعت 17 برگزار می گردد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 29 آذر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: boostanchat.ir شناسه مطلب: 579

به "برنامه کامل نیم فصل رقابت های لیگ برتر والیبال اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برنامه کامل نیم فصل رقابت های لیگ برتر والیبال اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید