تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب چه معنایی دارد؟

به گزارش بوستان گفتگو، با تعبیر خواب ببر، تعبیر خواب کشتن ببر، دیدن ببر در خواب، تعبیر خواب بچه ببر اهلی، تعبیر خواب حمله کردن ببر، تعبیر خواب جنگ با ببر و تعبیر خواب پوست ببر همراه ما باشید.

تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب چه معنایی دارد؟

سرویس سرگرمی - تفسیر و تعبیر دیدن ببر در خواب در تعابیر جدید بسیار شبیه به شیر است با این تفاوت که تصویر ببر از خصوصیات مادینه بیشتری برخوردار است. بنابراین ببر می تواند نمایانگر زنی خشمگین، مادر فرد بیننده خواب، یک زن به مثابه حمایتگر یا ویرانگر باشد. خشم، کینه توزی، قدرت و اقتدار نیروی حیوانی رویابین، ترس و اضطراب، مانند هر حیوان دیگر ببر نیز تمایلات جسمانی را در رویا به تصویر می کشد.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ببر

محمد بن سیرین گوید: ببر جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و بزرگ الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره گردد بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

لیلا برایت می گوید: اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می رساند.

معبرین غربی گویند:

تعبیر خواب ببر نمادی از شخصیت درونی و واقعه ای است که به زودی رخ خواهد داد. در واقع شما منتظر رویدادی خطرناک و ناخوشایند هستید که به صورت ببر در خواب به پیشواز آن خواهید رفت. این خواب نشانه خوبی است برای آنکه به دنبال راه حل برای مدیریت اوضاع باشید. اگر شما بسیار مضطرب و نگران هستید بهتر است اجازه دهید هر چیزی که قرار است اتفاق بیفتد رخ دهد. شما باید از این مرحله از زندگی کسب تجربه کرده و بدون آینده نگری و شناخت کافی وارد پروژه ای نشوید.

تعبیر خواب بچه ببر اهلی

کتاب سرزمین رویاها: شما یک بچه ببر اهلی دارید: از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.

تعبیر خواب جنگ با ببر

ابن سیرین گوید: اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره گردد. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاماً درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

تعبیر خواب پلنگ - دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

← تعبیر خواب ببر →

تعبیر خواب پوست و استخوان ببر

ابراهیم کرمانی گوید: پوست و استخوان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

منوچهر تهرانی: پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تأمین خواهید یافت.

آنلی بیتون: دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.

تعبیر خواب حمله کردن ببر

هانس کورت می گوید: حمله ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله یک ببر را می گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان پیروز می شوید. اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند، نشانه آن است که عدم پیروزیت، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
 • اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و پیروز خواید شد.
 • اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد. و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.
 • دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید.

تعبیر خواب کشتن ببر

معبرین غربی گویند: شما احساس می کنید از چنان قدرت و توانی برخوردار هستید که می توانید درست در همین لحظه هر کاری را انجام بدهید. اگرچه داشتن چنین احساسی بد و ناخوشایند نیست اما همین احساس می تواند موجب نفرت دیگران از شما بگردد. داشتن احساس قدرت خوب است اما فراموش نکنید که تواضع و فروتنی خود را نیز حفظ کنید.

تعبیر خواب ببر به روایت کتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب ببر: دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند
 • به یک ببر نگاه می کنید: شانس در خانواده
 • یک ببر می دود: یک بیماری خطرناک
 • یک ببر را می کشید: مراقب حسود باشید.
 • یک ببرماده بعد از زایمان می میرد: پول بدست می آورید.
 • یک ببر در سیرک: دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت.
 • یک ببر شما راغافلگیر می کند: پریشانی و اضطراب بزرگ
 • یک ببر در قفس: مرگ یک شخصیت مهم
 • صدای غرش یک ببر را می شنوید: غم بزرگی باعث ناراحتی شما می گردد.
 • یک ببر زنجیره شده: یک دشمن شما را غافلگیر می کند.
 • یک ببر در حال غذا خوردن: ثروت بزرگی به شما نزدیک می گردد.

دیدن ببر اهلی، ببر با رنگ های مختلف (ببر سفید، سیاه و ...) در خواب بسیار متداول بوده که با توجه به شرایط زندگی ببیننده خواب تفاسیری متفاوتی خواهند داشت. اگر تعبیر خواب خود را در مطلب تعبیر خواب ببر پیدا نکردید آن را از ما بپرسید.

منبع: setare.com
انتشار: 10 آذر 1399 بروزرسانی: 10 آذر 1399 گردآورنده: boostanchat.ir شناسه مطلب: 1387

به "تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب چه معنایی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب ببر - دیدن ببر در خواب چه معنایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید